การรับรองมาตรฐาน

บริษัทได้ดำเนินงานโดยยึดตามวิธีปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยมาโดยตลอดและได้รับการรับรองดังต่อไปนี้

มาตรฐานระบบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) โพลีเพล็กซ์ ยูโรปา (PE)
ISO 9001:2008 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2547 ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2549
ISO 14001:2004 ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2547 ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2552
OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2551 ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2552
ISO 22000:2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2552 -
BRC-IOP ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร - ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2549
ISO 50001:2011 ระบบการจัดการด้านพลังาน - ได้รับการรับรองตั้งแต่ กันยายน ปี 2557