ความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่อาจมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิ่งแวดล้อม โพลีเพล็กซ์จึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อแหล่งที่อยู่และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

แหล่งที่อยู่

บริษัทยังได้จัดทำโครงการการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญอันได้แก่ กิจกรรมเชิงนิเวศโดยการปลูกป่าที่ Bazpur และ Khatima (อินเดีย) และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพแก่ชุมชนเหล่านั้น

สิ่งมีชีวิต

บริษัทได้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในบริเวณที่ตั้งโรงงานใน Khatima (อินเดีย)มาเป็นเวลาสองทศวรรษแล้วโดยมีนักเรียนกว่า 1,600 คน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมแก่เด็กๆจากทุกภาคส่วนของสังคม

ภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ที่ Bazpur และ Khatima โพลีเพล็กซ์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่นสองแห่ง โดยบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้การอุปถัมภ์ทางการเงินเป็นจำนวนมากกับการศึกษาและการกีฬาของโรงเรียน นอกเหนือไปจากการให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่เด็กนักเรียนที่เป็นบุตรของพนักงานที่เสียชีวิต

โพลีเพล็กซ์มีความใกล้ชิดกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต่างๆในท้องถิ่นผ่านโครงการทางสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ได้แก่ โครงการบริจาคโลหิตที่โรงงานของบริษัททุกแห่งทั่วโลก การตรวจวัดสายตาฟรี และการออกค่ายฉีดวัคซีนป้องกันโรคร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ การติดตั้งถังน้ำดื่มในที่สาธารณะ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศอินเดียและประเทศไทย ทั้งนี้ ที่จังหวัดระยอง บริษัทได้ร่วมกับกรมประมงในกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งในอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อช่วยสร้างงานอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้ส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาต่างๆโดยสนับสนุนและร่วมกิจกรรมและพิธีทางศาสนาทุกศาสนาในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิแห่งหนึ่งคือ Rekhta Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วรรณคดีภาษาอูรดู อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) อันเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด พ.ศ. 2556 ที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายในการทำประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน