ค่านิยมองค์กร
Values

ค่านิยมองค์กรของเรารวมอยู่ในอักษรย่อ S.C.O.R.E. ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

เราผสานพลังข้ามระดับชั้น ตำแหน่งงาน และทำเลที่ตั้ง อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

เราเห็นคุณค่าและมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของเรา รวมทั้งมุ่งผลระยะยาวในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

เรายึดคำมั่นสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง มุ่งแสวงหาไอเดีย กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ